Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για την τεχνική κατασκευής του µνηµείου, π.χ. αργολιθοδοµή µε συνδετικό κονίαµα και λαξευµένους λίθους