Πληροφορίες
Εισάγεται απεικόνιση φάσης ή σημαδιών από την κατασκευή του μνημείου σε φωτογραφία ή σχέδιο ή άλλη πολυμεσική πληροφορία (π.χ. video)