Πληροφορίες
Εισάγεται το όνομα του ανθρώπου (ή των ανθρώπων, π.χ. δωρητή, αρχιτέκτονα κτλ.) που σχετίζεται με την κατασκευή του μνημείου