Πληροφορίες
Εισάγεται µία περιγραφή του περιβάλλοντος δοµηµένου χώρου του µνηµείου, των κατασκευών που γειτνιάζουν ή βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του µνηµείου, π.χ. Στην Ν∆ πλευρά του προαύλειου χώρου εντοπίζονται ίχνη αρκοσολίου ενσωµατωµένα σε γειτονικό κτίσµα