Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της κατασκευής του μνημείου.