Πληροφορίες
Εισάγεται η φάση κατασκευής του μνημείου, Αρχική ή Δευτερεύουσα. Το μνημείο μπορεί να έχει μία κύρια φάση και καμία ή περισσότερες δευτερεύουσες.