Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για το υλικό/ά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη επέμβαση στο μνημείο.