Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία σχετική με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγινε η επέμβαση στο μνημείο