Πληροφορίες
Εισάγεται η ακριβής θέση της συγκεκριµένης επέμβασης στο µνηµείο, π.χ. στη βάση του μνημείου.