Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για την τεχνική/ές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη επέμβαση στο μνημείο.