Πληροφορίες
Регистраторът представя цифрово информация, свързана с извършените промени по паметника, например фотографии, дизайн, видео и т. н.