Πληροφορίες
Εισάγεται απεικόνιση της επέμβασης στο μνημείο σε φωτογραφία ή σχέδιο ή άλλη πολυμεσική πληροφορία (π.χ. video)