Πληροφορίες
Εισάγεται το όνομα του ανθρώπου (ή των ανθρώπων) που σχετίζεται με την επέμβαση στο μνημείο