Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της επέμβασης στο μνημείο.