Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον αρμόδιο φορέα / το εργαστήρι που σχετίζεται με την επέμβαση στο μνημείο, π.χ. εργαστήριο συντήρησης κ.ά.