Πληροφορίες
Εισάγεται χαρακτηρισμός της επέμβασης π.χ. εργασίες συμπλήρωσης, καθαρισμού κ.α.