Πληροφορίες
Εισάγεται αναλυτική πληροφορία που τεκµηριώνει κάθε είδους επέμβαση που έγινε σε ένα µνηµείο