Πληροφορίες
Εισάγεται το υλικό κατασκευής του διακόσµου, π.χ. ασβεστοκονίαμα.