Πληροφορίες
Εισάγεται η ακριβής θέση του συγκεκριµένου διακόσµου στο µνηµείο, π.χ. Δ όψη, πάνω από το υπέρθυρο.