Πληροφορίες
Εισάγεται το είδος του διακόσµου που φέρει το συγκεκριµένο µνηµείο, π.χ. γραπτός, κεραμοπλαστικός, ανάγλυφος κτλ.