Πληροφορίες
Εισάγεται η τεχνοτροπία που χαρακτηρίζει το διάκοσµο, π.χ. Ρεαλιστική τεχνοτροπία µε λαϊκό χαρακτήρα.