Πληροφορίες
Εισάγεται η τεχνική κατασκευής του διακόσµου, π.χ. Semifresco.