Πληροφορίες
Εισάγεται απεικόνιση της διακόσμησης του μνημείου σε φωτογραφία ή σχέδιο ή άλλη πολυμεσική πληροφορία (π.χ. video)