Πληροφορίες
Регистраторът въвежда информация за лицето или лицата, които са свързани с украсата на паметника, например дарители, художници и т.н.