Πληροφορίες
Εισάγεται το όνομα του ανθρώπου (ή των ανθρώπων, π.χ. δωρητή, ζωγράφου κτλ.) που σχετίζεται με τη διακόσμηση του μνημείου