Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της διακόσμησης του μνημείου.