Πληροφορίες
Εισάγεται χαρακτηρισμός για την κατάσταση που χαρακτηρίζει τη διακόσμηση του μνημείου, π.χ. καλή, κακή, μέτρια κτλ.