Πληροφορίες
Регистраторът описва фазата на украса на паметника, първична или вторична. Паметникът може да има една първоначална фаза и нито една или няколко последващи (например няколко последователни слоя от рисувана украса).