Πληροφορίες
Εισάγεται η φάση διακόσμησης του μνημείου, Αρχική ή Δευτερεύουσα. Το μνημείο μπορεί να έχει μία κύρια φάση και καμία ή περισσότερες δευτερεύουσες (ή π.χ. στρώματα διακόσμου).