Πληροφορίες
Εισάγεται αναλυτική πληροφορία που τεκµηριώνει κάθε είδους διάκοσµο που φέρει ένα µνηµείο