Πληροφορίες
Εισάγεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η απόκτηση του μνημείου