Πληροφορίες
Εισάγεται ο τρόπος απόκτησης του μνημείου, π.χ. δωρεά, αγορά, παρακαταθήκη, παραχώρηση, κληροδότηµα.