Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία σχετική µε το γεγονός απόκτησης ενός μνημείου π.χ. από έναν φορέα, µουσείο ή μια συλλογή