Πέμπτη Ιουλ 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Σαράντα μάρτυρες

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:599
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 195
Όνομα Μνημείου Οι Σαράντα μάρτυρες
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
19αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Παριστάνονται οι σαράντα μάρτυρες μέσα στα παγωμένα νερά της λίμνης, δοσμένοι προοπτικά. Εικονίζεται νεαροί, μεσήλικες και γέροντες. Οι περισσότεροι έχουν σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος, άλλοι αλληλοστηρίζονται. Όλοι φορούν γαλαζόλευκο περίζωμα. Προπλασμός καφέ, μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Στη δεξιά πλευρά παριστάνεται σχηματικά τρουλαίο κτίριο, στο οποίο εισέρχεται αυτός που ολιγοψύχησε.
Επάνω, στο μέσον, ο Χριστός παριστάνεται όρθιος, από τη μέση και πάνω, μέσα σε χρυσή δόξα, που ορίζεται από γκριζόλευκες νεφέλες. Ευλογεί και με τα δύο Του χέρια τους μάρτυρες. Σαράντα άνθινα στεφάνια εκατέρωθεν των νεφελών για τους μάρτυρες. Ο κάμπος γαλαζωπός.
Βραχυγραφίες και εξίτηλη επιγραφή με μαύρο: ΙΣ ΧΣ - Οι Άγιοι Σαράντα μάρτυρες.
Την παράσταστη περιβάλλλει κόκκινη γραπτή ταινία.